Kapelle Biezelinge

 

Vorig jaar werden de Zeelandhallen in Goes omgebouwd tot noodopvang voor vluchtelingen. Het vraagstuk wat de kerk zou kunnen betekenen voor deze mensen kwam ineens dichtbij. De Gereformeerde Gemeente te Kapelle Biezelinge heeft op verschillende manieren contact met vluchtelingen. Willem Jan Zwemer, diaken in de gemeente, deelt zijn ervaringen.

Op welke manier is uw gemeente betrokken bij hulpverlening aan vluchtelingen?
Vanuit onze gemeente zijn er diverse personen betrokken geraakt bij de hulp aan vluchtelingen. Door deze betrokkenheid ontstaan er ook contacten met deze mensen. Dit is een essentiële schakel in het verder opzetten van activiteiten. Door de komst van de noodopvang is besloten een interne notitie te maken die in de EC en in de Kerkenraad is besproken. We hebben hier een korte en een lange termijn doelstelling omschreven.

De korte termijndoelstelling luidt: Vreemdelingen Christelijke broederliefde bewijzen en ze in aanraking brengen met het Evangelie.

Voor de langere termijn hebben we dit omschreven als: Vreemdelingen die voor langere tijd in onze omgeving woonachtig zijn in hun eigen taal het Evangelie te laten ervaren.

Verwelkomt u vluchtelingen in kerkdiensten?
In november 2015 hebben we een internationale kerkdienst georganiseerd omdat er een uitwisseling plaatsvond tussen het Calvijn College en een school uit Roemenië. Er is toen besloten om de uitnodiging voor deze dienst breder te verspreiden en medewerking van het COA hiervoor te vragen. Deze medewerking heeft ertoe geleid dat we in deze dienst ongeveer 40 mensen uit Eritrea als gasten in ons midden hadden. Zij hebben ons vervolgens gevraagd of ze de komende zondag ook welkom zouden zijn. Uiteraard konden we dit niet weigeren. Er is in die week gezorgd voor Bijbels en een vertaling van de preekschets in het Tigrinya. Vervolgens bleek dat deze mensen weer waren overgeplaatst en hadden we ineens 30 Syrische vluchtelingen als gast. Wederom hebben we met deze mensen koffie gedronken, een broodje gegeten en nagepraat over de dienst en ook wat gezongen.

Wel hebben we gemerkt dat vluchtelingen (zowel christenen als moslims) behoefte hebben aan verkondiging van het Evangelie in de eigen taal. Hierdoor hebben we een stuurgroep opgericht die als taak heeft de mogelijkheden te bekijken om bijeenkomsten te beleggen in de eigen taal. Deze bijeenkomsten zijn ondertussen belegd en het gesproken woord wordt hier vertaald in het Arabisch, Tigrinya, Farsi en het Engels.

Ook hier wordt ruim aandacht gegeven aan een moment van ontmoeting. De eerste bijeenkomst werd goed bezocht, er waren meer dan 125 mensen, statushouders uit verschillende landen. Bewust is er gekozen voor een goed bereikbare locatie buiten de eigen kerk.

In hoeverre werkt u samen met andere partijen?
Er is een goede samenwerking met het COA. Zij zorgen ervoor dat onze mensen naar binnen mogen om ze op te halen voor de bijeenkomsten en er wordt medewerking verleend aan het ophangen van posters en uitnodigingen.

Het initiatief van de bijeenkomsten is niet onopgemerkt gebleven. Er zijn uit andere (classis)gemeenten vrijwilligers beschikbaar. Ook andere kerken hebben de vraag gesteld hoe we kunnen samenwerken. We zien dit als een positief signaal en gaan hier intern verder mee aan de slag.

Tijdens de eerste bijeenkomst waren de burgemeester en vertegenwoordigers van de christelijke partijen aanwezig. Ze hebben voor dit moment toegezegd financieel te willen ondersteunen indien nodig.

Welke adviezen zou u aan andere gemeenten willen geven?

  • Zorg voor samenwerking met andere gemeenten en andere kerken, het vraagt veel vrijwilligers
  • Denk na over opvolging en het bezoeken van de mensen
  • Engels is veelal niet hun moedertaal, denk bij het vertalen hierover na. Het is onze ervaring dat ‘oud Engels’ vaak niet begrepen wordt
  • Zorg ervoor dat de eventuele vertalers christen zijn en de taal van de Bijbel kennen. Dit is essentieel voor een goede overdracht van het gesproken woord.

 

dbb27cc1c466c27e226e36a8bb13dcb9
Bijeenkomst met vluchtelingen